CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, NORMES DE L’ACTIVITAT I POLÍTICA DE PRIVACITAT APLICABLES AL CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU CALVIÀ 2023

Mitjançant la formalització de la inscripció al Campus Esportiu d’Estiu Calvià 2023 s’autoritza la persona inscrita a assistir al campus organitzat per l’ICE i gestionat per DicDrac, s’accepten les condicions de participació, les normes de l’activitat i la política de privadesa, i s’autoritza al tractament de dades personals i dades de salut de la persona participant representada per al correcte desenvolupament de l’activitat. 

  1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

CARACTERÍSTIQUES DEL CAMPUS 

Des de l’ICE i DicDrac oferim un campus esportiu d’estiu amb multitud d’activitats lúdiques adaptades a l’edat i els interessos de totes les persones participants. Realitzarem activitats esportives, jocs populars, manualitats, tallers, d’expressió corporal, ball, jocs d’aigua, psicomotricitat i molt més. A la pàgina web http://www.dicdrac.net, a l’apart de CAMPUS 2023 podreu trobar la informació de tots els aspectes organitzatius, funcionament i gestió del campus, juntament als quadrants de les activitats de tots els grups per a l’estiu 2023. 

– El campus d’estiu està destinat a infants de 3 a 14 anys. 

– És necessari un mínim de 10 participants en cada servei per a la seva realització. – El campus començarà el 26 de juny i finalitzarà el 8 de setembre. 

– Cada dia s’ha de portar gorra, berenar, aigua, protecció solar, sabates d’esport i roba còmoda. 

– Els dies amb activitats aquàtiques s’ha de portar: banyador, tovallola, sabates d’aigua, maneguets (en cas de ser necessaris) i gorra d’aigua (per a la piscina). 

DESCOMPTES 

– Els membres de famílies nombroses i famílies monoparentals comptaran amb un 15% de descompte o d’un 20% de descompte en cas de matricular a més d’un membre (la condició de família nombrosa i/o família monoparental ha de ser acreditada en el moment de la inscripció.) 

– Famílies amb dos membres al campus d’estiu: cada membre inscrit comptarà amb un 5% de descompte. 

– Els descomptes no són acumulables i no hi ha descompte en el servei de menjador. – Dies esporàdics: podran acudir dies esporàdics (no contractats prèviament) avisant amb una setmana d’antelació i sempre subjecte a disponibilitat. 

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ 

– Inscripció presencial: 

  • Dimarts 16 de maig de 15.00h a 18.00h a la Pista d’Atletisme de Magaluf
  • Dijous 18 de maig de 10.00h a 13.00h a la Pista d’Atletisme de Magaluf ● Divendres 19 de maig de 15.00h a 18.00h a la Pista d’Atletisme de Magaluf 

– La inscripció de la persona participant s’ha de lliurar amb totes les dades sol·licitades i signada per les persones tutores legals de la persona participant. En cas que només sigui possible la signatura d’una de les persones tutores s’haurà d’aportar una còpia de la documentació oficial que ho justifiqui. La inscripció pot descarregar-se a la pàgina web http://www.dicdrac.net 

– El pagament de les activitats (serveis de 9.00h a 14.00h) es farà efectiu en el moment d’inscripció. El pagament a la Pista d’Atletisme de Magaluf podrà realitzar-se en efectiu o a través de Bizum: 

  • Juny i/o juliol (mes o quinzena): per formalitzar la inscripció s’ha de fer l’abonament complet de les activitats de 9.00h a 14.00h en el moment de fer la inscripció. 
  • Agost (mes o quinzena) i/o setembre: per formalitzar la inscripció s’ha de fer l’abonament complet de les activitats de 9.00h a 14.00h en el moment de fer la inscripció. 

– Si la persona participant acudeix juny i/o juliol + agost i/o setembre en el moment de fer la inscripció s’ha d’abonar juny i/o juliol. En començar les activitats de juny i juliol es realitzarà el pagament de les activitats d’agost i/o setembre. 

– En cas d’acudir per dies esporàdics s’haurà d’abonar la totalitat dels dies al moment de la inscripció (únicament activitats de 9.00h a 14.00h). 

– El pagament inicial és únicament de les activitats de 9.00h a 14.00h, els serveis complementaris, com a activitats lúdiques de matí o horabaixa, menjador o la resta de mensualitats, poden abonar-se una vegada iniciat el campus. 

– Les famílies nombroses i/o monoparentals hauran de presentar en el moment de la inscripció la documentació que acrediti la seva situació per poder gaudir dels descomptes corresponents. 

– En cas que la persona participant hagi de prendre alguna medicació haureu d’adjuntar una autorització per a la seva administració, les indicacions del metge i el protocol de la seva administració. 

– En cas que la persona participant tingui una necessitat especial, dependència o discapacitat haureu d’adjuntar l’informe diagnòstic i el protocol a seguir de l’administració o els professionals pertinents. L’equip pedagògic de DicDrac durà durà a terme una avaluació individual de cada participant. 

– Inscripció online: 

  • Dilluns 15 de maig de 15.00h a 00.00h 
  • Dimecres 17 d’abril de 15.00h a 00.00h a la pàgina web de DicDrac: http://www.dicdrac.net

– La inscripció s’ha de realitzar a través del formulari web que podreu trobar a la nostra pàgina web (http://www.dicdrac.net)

– La resposta de confirmació de plaça serà enviada en un termini màxim de 48h i el pagament de les activitats es podrà fer mitjançant transferència bancària.

SERVEIS COMPLEMENTARIS, RENÚNCIES I DEVOLUCIONS 

– El pagament de les activitats lúdiques i serveis complementaris es realitzarà al poliesportiu una vegada iniciades les activitats del campus. 

– En cas de renúncia a la plaça es realitzarà la devolució de la inscripció al campus sempre que s’avisi amb un mínim de 10 dies d’antelació a l’inici del període en qüestió i a través del correu electrònic informacion@dicdrac.net. La renúncia de la plaça només es considerarà efectiva si es du a terme en el termini estipulat i tot notificant-la a través del correu electrònic indicat. 

– Les devolucions dels pagaments realitzats en efectiu es realitzaran al poliesportiu a partir del segon dia de les activitats i s’haurà de presentar el rebut de la inscripció al campus. En cas de no haver estat confirmada la devolució de la inscripció a través del correu electrònic no es durà a terme cap devolució al poliesportiu. 

  1. NORMES DE L’ACTIVITAT 

El campus d’estiu està dirigit a infants de 3 a 14 anys. En cap cas podran inscriure’s si no estan dins d’aquest marge d’edat. 

Els infants entraran al campus d’estiu i sortiran quan un tutor legal els vingui a recollir (excepte en el cas de la seva autorització per a venir i tornar només al campus). Els infants hauran d’anar al grup d’edat que els correspongui, en cap cas cap l’infant podrà estar dins d’un grup que no correspongui a la seva edat. Exceptuant les activitats comunes que s’estableixen des de l’organització del campus. 

Es prega puntualitat, tant a l’entrada com a la sortida. 

Els infants hauran d’anar amb compte amb les instal·lacions i material del campus d’estiu. Serà responsabilitat dels tutors legals solucionar els desperfectes i danys que el seu fill/a pugui ocasionar. 

Tots els nens hauran de portar roba i calçat esportiu per a assistir al campus i una bossa amb un necesser, crema solar, tovallola, capell per a nedar, xancletes i roba de bany. L’ús d’unitat de flotació serà obligatori en les persones participants nascudes el 2018, 2019 i 2020. 

El campus no és lloc on el nen faci treballs escolars per tant no podrà portar els deures de l’escola. 

EXPULSIONS: En el cas que un infant no compleixi les normes que regiran el correcte desenvolupament del campus es parlarà amb ell en privat i en el cas que fos necessari amb els tutors legals. Si la conducta es repeteix es presentarà un informe a la direcció del servei perquè, amb el seu vistiplau, es pugui procedir a l’expulsió de la persona participant de l’activitat. 

  1. POLÍTICA DE PRIVADESA I ÚS DE LA IMATGE 

De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (RGPD) i la normativa espanyola relativa a la protecció de dades personals, posem en el seu coneixement que: 

1.- El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament de Calvià. NIF: P0701100J, amb domicili al c/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià, Illes Balears, telèfon de contacte: 971 139 100. 

2.- Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Calvià són: dpd@calvia.com.

3.- La finalitat amb què es tracten les vostres dades és la tramitació i gestió de la participació al Campus Esportiu d’Estiu Calvià 2023 i la gestió de l’ús de la imatge de les persones participants. 

4.- La base legal per al tractament de les dades facilitades, tant a la sol·licitud com a la documentació que pugui ser adjuntada, es basa en l’article 6.1.e) del RGPD, compliment d’una missió realitzada en interès públic, l’article 6.1.b) del RGPD, relació contractual que accepta en fer el procés d’inscripció i l’article 6.1.a) del RGPD, consentiment, en relació amb l’ús de la imatge. 

5.- El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució, regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge i, en tractar-se d’una dada de caràcter personal, també es veu afectada per la normativa de protecció de dades regulada pel Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD). 

La normativa de protecció de dades ens obliga a disposar d’autorització de les persones que ostenten la representació legal del menor per publicar la seva imatge (fotografia/vídeo) i per això sol·licitem el seu consentiment per poder realitzar aquestes publicacions, en les quals apareguin individualment oa grup, nenes i nens participants a l’activitat o esdeveniment. 

Aquest material gràfic podrà ser publicat en els següents MITJANS: 

– Xarxes socials de l’Ajuntament de Calvià (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube). – Pàgina web de l’Ajuntament de Calvià (www.calvia.com). 

L’Ajuntament de Calvià adverteix expressament que la publicació a les xarxes socials suposa una transferència internacional de dades personals fora de la Unió Europea a països que no tenen la protecció que atorga la normativa europea a les dades personals i la imatge dels menors. L’ús de les imatges per part de les empreses responsables de les xarxes socials està subjecte a cessions no consentides ni avalades per normes europees tant a entitats públiques o privades podent fer-se, fins i tot, un ús comercial de les mateixes, per la qual cosa els seus drets en matèria de protecció de dades no estan assegurades, desconeixent altres finalitats per a les quals puguin ser tractades les dades personals objecte de publicació. 

6.- La informació es conservarà d’acord amb els criteris i terminis establerts a la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears. 

7.- Cessions de dades previstes: les dades personals només seran comunicades a terceres entitats quan hi hagi una obligació legal, amb consentiment o quan sigui necessari per al correcte desenvolupament de l’activitat. 

8.- Podrà retirar el consentiment prestat, així com exercitar, en els casos i formes previstos a la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, mitjançant registre presencial davant l’Ajuntament de Calvià amb direcció c/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià (Illes Balears) indicant a l’assumpte Ref. Protecció de Dades, enviant un correu al Delegat de Protecció de Dades a dpd@calvia.com oa través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Calvià. 

9.- Si en l’exercici dels seus drets no ha estat degudament atès, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Seu electrònica: sedeagpd.gob.es. Amb caràcter previ i potestatiu, podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@calvia.com.

Confirmohaver llegit i acceptat lescondicions, lapolíticadeprivadesa i lesnormesde l’activitat.