POLÍTICA DE PRIVACITAT L’ICE I ELS SEUS SERVEIS I ESDEVENIMENTS:

– Challenge Peguera Mallorca
– Sol Half Marathon Magaluf
– Galatzó trail
– Sant Silvestre Calvianera
– Elements Reis
– Sortides Nordic Walking a Calvià
– Altres esdeveniments esportius o esdeveniments i serveis relacionats amb l’esport (conferències, projeccions, jornades, campus, etc.)

1. ASPECTES GENERALS

La present política de privacitat (en endavant “la Política de Privadesa”) s’aplica tant al lloc web allotjat sota el nom de domini www.calviadeportes.com o qualsevol dels llocs webs allotjats als dominis que ostenta l’Institut Calvianer d’Esports l’Ajuntament de Calvià (en endavant ICE) per a cada un dels seus serveis i esdeveniments que són de la seva propietat, així com sota qualsevol dels subdominis o pàgines web que en depenen (en endavant “el lloc web”). Tots ells sota la titularitat l’Ajuntament de Calvià, administració pública local local el domicili es troba a Calvià, C / Julià Bujosa Sans Batle, 1, 07184 Calvià, Mallorca, Illes Balears, Espanya, amb CIF: P0701100J. El correu electrònic de contacte és: ice@calvia.com. El número de telèfon és el (+34) 971 67 03 10.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’Institut Calvianer d’Esports informa als usuaris del lloc web (en endavant “l’Usuari”) sobre la Política de Privacitat que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti al registrar-se al lloc web mitjançant la complimentació del formulari d’inscripció a un esdeveniment habilitat a l’efecte en els mateixos, (el “formulari d’inscripció”) així com durant el procés d’inscripcions oa les interactuacions que realitzi amb l’ICE.
Per poder navegar en el Lloc Web no cal que els Usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en certs casos l’ICE podrà requerir determinades dades, per poder oferir-li els serveis desitjats.
L’emplenament del formulari d’inscripció per part de l’Usuari així com les dades proporcionades durant en el procés de registre o mitjançant qualsevol tipus d’interactuació amb l’ICE, implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i acceptació de la present Política de Privacitat així com de les condicions d’ús, per al que l’Usuari haurà de validar la casella habilitada a l’efecte en el formulari d’inscripció o en el procés de tramitació de registre per a activitats. Per tant, es recomana a l’Usuari que, amb caràcter previ, llegiu de detingudament aquests textos legals.

2. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

2.1. Recull de dades de caràcter personal
Atès que l’Usuari creu un compte al lloc web o s’inscrigui a un esdeveniment, ja sigui directament oa través de llocs webs de tercers, realitzi un registre a través del nostre lloc web o, per via telefònica, participi en un sorteig o interactuï d’alguna manera amb nosaltres, recopilarem dades de caràcter personal a fi de poder gestionar la prestació de serveis requerida.
Mitjançant l’emplenament del formulari d’inscripció, els Usuaris podran proporcionar les següents dades, les quals hauran de ser exactes i veraces: nom, cognoms, data de naixement o edat, sexe, DNI o NIE, estat civil, al·lèrgies, trastorns alimentaris, discapacitats, localitat, telèfon, correu electrònic, contacte en cas d’emergències, tutors legals (en cas de menors).
Així mateix, durant el procés de realització d’inscripcions o abonaments, podran ser sol·licitats dades addicionals de tipus econòmic, financer o d’assegurances (com per l’exemple el número de la targeta de crèdit o dèbit o contractació d’assegurança de cancel·lació d’esdeveniments) a fi de dur a terme l’execució dels serveis.
Així mateix, l’ICE podrà també recopilar: informació sobre l’ús per part de l’Usuari del Lloc Web ja que en navegar es podran obtenir dades sobre la seva adreça IP, el tipus de navegador, hora d’accés i les adreces dels llocs web des dels quals l’Usuari ha accedit, així com les dades de navegació.
Recopilar aquesta informació permet a l’ICE adaptar el contingut, l’oferta i la navegació de cada usuari per millorar els nostres serveis i la seva experiència en el Lloc Web, identificar possibles usos fraudulents, així com realitzar estadístiques sobre l’ús i l’eficàcia del nostre lloc web.
L’Usuari, en proporcionar a l’ICE seves dades de caràcter personal, consentirà expressament mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte, que l’ICE pugui tractar aquestes dades en els termes establerts en la present Política de Privacitat, el que constituirà la base legal per al seu tractament.
En el cas que, durant el procés de compra, l’usuari adquireixi entrades per a un tercer les dades siguin requerits per a la correcta prestació del servei, l’Usuari declara i garanteix haver informat a les terceres persones les dades faciliti, del contingut de la present Política de Privacitat i haver recaptat d’aquests tercers els consentiments preceptius per a la seva comunicació i tractament per l’ICE.

L’Usuari haurà de notificar a l’ICE qualsevol modificació que es produeixi en les dades que hagi facilitat, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.
Les dades que voluntàriament faciliti l’Usuari durant la utilització dels nostres serveis seran incloses en un fitxer titularitat de l’ICE per al seu tractament amb les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i en particular, en el que fixa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE ( “RGPD”), l’ICE mantindrà el corresponent registre d’activitats de tractament de dades personals.
L’ICE, ha adoptat les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

2.2. Finalitats del tractament
L’ICE podrà tractar les dades de caràcter personal dels usuaris amb les següents finalitats:

– Registre d’Usuaris o Participants: Les dades proporcionades pels Usuaris seran utilitzades per a la prestació dels serveis proporcionats a través del lloc web.

– Contractació de Productes i Serveis. Compra d’Inscripcions i abonaments: Gestionar la contractació dels productes i serveis oferts a través del lloc web, per via telefònica, així com per a la gestió de la relació contractual entre l’ICE i els Usuaris. Durant el procés de contractació es podran demanar dades financeres (targetes bancàries) o d’assegurances amb la finalitat de comunicar-les a les entitats que gestionen el cobrament o la contractació d’assegurances específiques (per exemple, de cancel·lació d’esdeveniments). Aquesta finalitat respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’Usuari i l’ICE que implica la connexió d’aquest tractament amb fitxers de tercers per al compliment de les finalitats especificades.

– Publicitat de Productes i Serveis propis: l’ICE podrà enviar als seus Usuaris comunicacions comercials relatives a publicitat relacionada amb els serveis oferts en els termes que estableix l’apartat 3 de la Política de Privacitat.

– Perfilat amb fonts externes: l’ICE pot elaborar perfils en base a informació facilitada per tercers mitjançant estudis de màrqueting, tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin personalitzar l’oferta de serveis adequats a les característiques i necessitats dels seus usuaris. Aquesta acceptació no suposa la presa de decisions automatitzades.

2.3. Conservació de les Dades
L’ICE informa als seus Usuaris que les seves dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament per l’ús hagin estat proporcionats, sempre que l’Usuari no hagi revocat el seu consentiment i, en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable.
En particular, les dades personals proporcionades pels Usuaris es conservaran pel termini determinat sobre la base dels següents criteris:

– Obligació legal de conservació

– Durada de la relació contractual i atenció de qualssevol responsabilitats derivades d’aquesta relació

– Sol·licitud de supressió per part de l’interessat en els supòsits en què sigui procedent.

En conseqüència, quan el seu ús no sigui necessari, les dades personals seran bloquejats quedant només a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Transcorregut aquest termini es procedirà a l’eliminació dels mateixos.

2.4. Drets dels usuaris
L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com la limitació i portabilitat de les seves dades en compliment del que estableix la normativa vigent de protecció de dades. Tenint en compte que l’exercici dels mateixos és personalíssim, caldrà que l’afectat acrediti la seva identitat. L’exercici d’aquests drets s’haurà de realitzar mitjançant comunicació per escrit signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili, adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document acreditatiu, dirigint-se al ICE, al correu electrònic ice@calvia.com , o enviant comunicació escrita a la següent adreça postal: Institut Calvianer d’Esports de l’Ajuntament de Calvià C / Julià Bujosa Sans Batle, 1, 07184 Calvià, Mallorca, Illes Balears, Espanya. Així mateix, l’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials de l’ICE Calvià i retirar el seu consentiment sense que això afecti la licitud del tractament de les seves dades personals amb altres finalitats.
Per a l’adequada gestió del tractament de les dades personals dels seus Usuaris, l’ICE ha designat un delegat de Protecció de Dades al qual podran acudir per resoldre qualsevol qüestió que precisin, podent contactar a través del correu electrònic ice@calvia.com
L’ICE informa als seus Usuaris de la possibilitat que tenen de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que entenguin que no s’ha obtingut la correcta assistència en l’exercici dels drets esmentats en el present apartat.

2.5. Dades compartits amb terceres parts
Podran accedir a les dades de caràcter personal dels usuaris: (i) els empleats autoritzats per l’ICE, (ii) aquells tercers o col·laboradors que prestin serveis a l’ICE així com, (iii) els responsables dels esdeveniments als que aquest assisteixi amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, per posar-se en contacte amb l’usuari en cas que l’esdeveniment pateixi algun tipus de modificació, així com per satisfer qualsevol requeriments legals. En aquest cas, l’accés a dades per compte de tercers queda regulat en el corresponent contracte d’accés a dades en els termes que estableix l’apartat 2.4 de les Condicions d’ús.
A més, les dades personals facilitades pels Usuaris durant la prestació dels serveis seran cedits a l’ICE o els seus col·laboradors en l’organització dels esdeveniments amb la finalitat que aquests puguin mantenir-los informats sobre altres esdeveniments esportius o fires d’aquest col·laborador, sempre que els usuaris haguessin consentit expressament la cessió amb aquesta finalitat mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte. No obstant l’anterior, durant el procés de registre s’ha d’informar als Usuaris de les dades del col·laborador a fi de que puguin revocar el seu consentiment de manera senzilla i gratuïta si així ho desitgen.
En el marc de les comunicacions indicades en el paràgraf anterior, es podran realitzar transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, sobre els quals hi hagi una decisió d’adequació de la Comissió Europea respecte als mateixos.

2.6. Llocs web de tercers
Alguns dels esdeveniments publicats en el nostre lloc web o en l’App poden redirigir als usuaris a pàgines web de tercers, pel que en cas que l’Usuari realitzi una compra o es registri en aquestes pàgines web, quedarà subjecte a les seves polítiques de privacitat. L’ICE no és responsable d’aquestes pàgines web.

3. ENVIAMENT DE COMUNICACIONS
L’ICE informa als seus Usuaris de que sempre que realitzin un registre, se’ls enviarà un correu electrònic transaccional comunicant la confirmació del registre de les entrades i proporcionant les entrades adquirides. Així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l’Usuari a fi d’informar-lo qualsevol modificació o novetat relacionada amb l’esdeveniment al qual assisteixi.
D’altra banda, l’ICE podrà enviar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que ofereix l’ICE o algun dels seus col·laboradors als Usuaris sempre que així ho hagi consentit de manera expressa i específica mitjançant la validació de la casella habilitada a aquest efecte o mitjançant qualsevol manifestació de consentiment exprés.
L’Usuari podrà renunciar en qualsevol moment a rebre qualsevol tipus de comunicació comercial enviant un correu electrònic ice@calvia.com manifestant aquesta intenció de renúncia.

4. MENORS D’EDAT
Els serveis oferts a través del lloc web només estan disponibles per a majors d’edat. Per tant, aquells que no compleixin amb aquesta condició hauran d’abstenir de subministrar informació personal al lloc web per a ser inclosa en les bases de dades de l’ICE. No obstant això, amb el previ consentiment dels seus pares o tutors podran procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del lloc web per al cas d’inscripcions en esdeveniments o serveis que acceptin la participació de menors.

5. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’ICE es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament en el Lloc Web, de manera que recomana a l’Usuari que les revisi periòdicament per estar informat de com l’ICE protegeix la seva informació.