L’ICE (Institut Calvianer d’Esports) és un servei integrat dins l’estructura de l’Ajuntament de Calvià creat per al foment i la promoció de les activitats físiques i esportives al municipi de Calvià. L’ICE no té personalitat jurídica pròpia i té autonomia organitzativa.

Un poc sobre nosaltres

 • On són les nostres oficines?

  Ens podeu trobar al palau d’esports de Calvià Melani Costa.

  Adreça: Carretera d’es Capdellà – Calvià, s/n, Calvià 07184 (Mallorca, Illes Balears, Espanya).

 • Quins són els nostres objectius?

  1. Promoure l’esport a Calvià, partint de la consideració que és un dret de les persones, ja sigui com a eina educativa o formativa, recreativa, o en el seu aspecte competitiu o d’espectacle.
  1. Donar suport als compromisos de la Carta Verda de l’Esport Espanyol en matèria de protecció mediambiental i desenvolupament sostenible.
  1. Contribuir a la desestacionalització turística del municipi de Calvià amb la programació, promoció i gestió d’activitats, projectes i instal·lacions esportives.
  1. Donar suport a clubs, associacions i esportistes locals.
 • Quines són les nostres funcions?

  1. Organitzar i fomentar activitats esportives de tot tipus amb l’objectiu que els ciutadans de Calvià puguin desenvolupar les seves aptituds relacionades amb l’esport.
  2. Gestionar la construcció, el manteniment, l’adequació i el funcionament de les instal·lacions esportives municipals, amb la finalitat que siguin espais esportius per a tots els públics.
  3. Facilitar a tots els ciutadans i a tots el grups socials la pràctica d’esport.
  4. Impulsar les associacions esportives com a entitats d’interès social.
  5. Promoure i donar suport a les activitats esportives de competició i espectacle.
  6. Propulsar activitats per a l’ensenyament i pràctica de l’educació física i l’esport en edat escolar.
  7. Mantenir les instal·lacions esportives.
  8. Promocionar el municipi de Calvià com a destí de turisme esportiu.
  9. Promocionar l’esport per a les persones amb discapacitat.
  10. Coordinar-se amb la resta d’agents socials presents al municipi i a la resta del territori amb la finalitat de contribuir al desenvolupament esportiu de Calvià.
 • Quines són les nostres competències?

  A) Executar els programes de desenvolupament i foment de l’activitat fisicoesportiva.

  b) Elaborar i executar els plans municipals d’equipaments esportius, i registrar-los al municipi i a la conselleria competent en aquesta matèria.

  c) Cooperar en la realització d’inventaris d’instal·lacions esportives.

  d) Proposar, dins els instruments urbanístics corresponents, les reserves de dotació destinades a instal·lacions esportives.

  e) Controlar i inspeccionar les instal·lacions públiques i privades per tal de garantir la responsabilitat civil derivada de l’ús públic de les instal·lacions. L’activitat de control i inspecció es duu a terme segons la normativa vigent en matèria de llicències d’activitat.

  f) Organitzar i promoure esdeveniments esportius.

  g) Vetllar pel compliment dels estatuts i de les ordenances municipals en matèria esportiva.

  h) Informar sobre l’atorgament de llicències d’obertura a les instal·lacions i d’activitat a l’explotació d’establiments destinats a la pràctica de qualsevol tipus o modalitat d’activitat esportiva.

  i) Exercir qualsevol altra competència que ens atribueixi la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears i la normativa que la desenvolupi.

 • Vols contactar amb nosaltres?