Aquí trobaràs tota la informació que has de menester si el teu objectiu es gestionar  campus, jornades de tecnificació i entrenaments d’estiu a alguna de les instal·lacions esportives municipals de Calvià. És important que puguis revisar tota la normativa que regeix aquests tipus d’activitats per tal de poder tramitar les autoritzacions corresponents, ja siguin a nivell municipal (Ajuntament) i/o a nivell supramunicipal (Consell o Govern).

1. NORMATIVA QUE REGEIX AQUEST TIPUS D’ACTIVITATS

NORMATIVA MUNICIPAL

Reglament campus esportius i/o jornades de tecnificació esportiva durant les vacances de nadal, pasqua i estiu dels clubs esportius del municipi de Calvià 2023

NORMATIVA SUPRAMUNICIPAL

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 7 de juny de 2021 per la qual s’estableixen els requisits per al reconeixement dels campus de tecnificació esportiva a les Illes Balears.

– Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.

Decret 23/2018, de 6 de juliol, que desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la Joventut.

Decret 28/2021, de 10 de maig, de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, que desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.

Llei Orgànica 8/2021 de protecció integral a la infància i adolescència davant la violència

Podeu consultar tots aquests documents AQUÍ.

2. TIPUS D’ACTIVITAT I NORMATIVA QUE LA REGEIX

CAMPUS / JORNADES DE TECNIFICACIÓ REGULADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL D’ESPORTS

Aquests tipus de jornades estan regulades per la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 7 de juny de 2021 per la qual s’estableixen els requisits per al reconeixement dels campus de tecnificació esportiva a les Illes Balears (BOIB 78 de 12 de juny de 2021, secció 3, 233105 ).

Els aspectes més importants d’aquesta resolució són:

 • Defineix els campus o jornades de tecnificació com aquelles activitats esportives que tenen com objecte final l’evolució dels esportistes cap l’esport d’alt rendiment, en el qual participen persones d’entre 10 i 18 anys, amb la finalitat d’aconseguir una millora tècnica i/o tàctica en l’àmbit d’una modalitat o especialitat esportiva en execució d’un projecte esportiu.
 • L’organitzador ha de presentar a la Fundació per l’Esport Balear, organisme que pertany a la Direcció General d’Esports un sol·licitud de reconeixement amb la qual s’ha d’adjuntar:
  • a. El projecte esportiu amb l’aprovació de la Federació Esportiva corresponent.
  • b. La declaració responsable que manifeste que es complirà amb tot allò exposat en el projecte i que s’han contractat totes les assegurances necessàries, tal com marca la Resolució.

CAMPUS / JORNADES DE TECNIFICACIÓ REGULADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT

Si els campus o jornades de tecnificació no compleixen els requisits anteriorment exposats, aquests passen a regular-se a través de la Llei de Joventut i els corresponents decrets que la desenvolupen i que pots trobar adjunts en aquesta pestanya d’informació de la Direcció General de Joventut per tal de tramitar l’autorització:

https://www.caib.es/sites/joventut/ca/activitats_de_temps_lliure-43973/

Cal tenir en compte que si hi participen nins i nines menors de 10 anys la normativa a aplicar és la que marca la Llei de Joventut i decrets que la desenvolupen.

ENTRENAMENTS D’ESTIU

Hi ha certs esports que pel seu calendari de competició, perquè realitzen entrenaments a altres espais esportius o per altres motius justificats que necessiten seguir entrenant durant els mesos d’estiu. En aquests casos també es pot sol·licitar l’espai, però també s’ha d’emplenar tota la documentació exposada. En aquest cas només poden participar en aquests entrenaments les persones amb fitxa federativa en vigor per al club que organitza i dinamitza aquests entrenament.

3. REGLAMENT CAMPUS ESPORTIUS I / O JORNADES DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA

Durant les vacances de nadal, pasqua i estiu dels clubs esportius del municipi de Calvià 2023

En aquest apartat te feim cinc cèntims del reglament intern, que pots consultar de forma més detallada en el document (Reglament campus esportius i/o jornades de tecnificació esportiva)

 • L’objecte de l’activitat haurà de ser la millora i tecnificació de l’esport en qüestió del club, per tant el 100 % de la programació de les jornades / campus han d’estar enfocades a l’esport que marquen els estatuts de cada Club esportiu.
 • L’activitat esportiva tindrà com a màxim una durada de 5 hores i com a mínim de 2 hores, aquesta activitat es podrà dur a terme, indistintament, el dematí o el capvespre.
 • La durada d’aquestes jornades o campus seran de com a màxim 1 mes.
 • A l’activitat esportiva en qüestió no es podrà oferir servei de guarderia, abans ni després de l’activitat.
 • Tampoc es podrà oferir el servei de menjador, només es podrà berenar dins els espais que no siguin esportius i estiguin habilitats per a tal cosa.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

1. Instància sol·licitud Campus o jornades per SEU ELECTRÒNICA
2. Declaració responsable
3. Fitxa per poder comunicar a la web
5. Projecte de l’activitat

DATA MÀXIMA PER ENTREGAR LES SOL·LICITUDS I TOTA LA DOCUMENTACIÓ:

Divendres 26 de maig de 2023

Els projectes i tota la documentació s’han de tramitar per SEU ELECTRÒNICA