CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES INDIVIDUALS DEL MUNICIPI DE CALVIÀ PER L’ ANY 2023.

Dimants 10 d’octubre es va publicar la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES INDIVIDUALS DEL MUNICIPI DE CALVIÀ PER L’ANY 2023.

En aquest apartat trobaràs les BASES de la CONVOCATÒRIA així com la resta de documents (SOL·LICITUD) de referència per a poder optar a la convocatòria.

IMPORTANT: el termini de presentació de sol·licituds s’estableix des de l’11 al 25 d’octubre (ambdós dos inclosos, 15 dies naturals).

INFORMACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA

L’aportació total destinada per a aquestes subvencions en 2022 és de 53.000 €, que es distribueixen de la següent forma:

40.000 € – LÍNIA A: esportistes menors de 18 anys

10.000 € – LÍNIA B: esportistes majors de 18 anys

3.000 € – LÍNIA C.- (per a entrenadors/es, tècnics, oficials, jutges)

¿Qui pot optar a aquestes subvencions?

Línia A: esportistes amb resultats contrastats a nivell autonòmic, nacional o internacional que, siguin residents a Calvià, amb una antiguitat mínima d’1 any.

Línia B: esportistes amb resultats contrastats a nivell autonòmic, nacional o internacional que, siguin residents a Calvià, amb una antiguitat mínima de 3 anys (Línia “B”), a la data de publicació d’aquestes bases.

Línia C: entrenadors/es, tècnics/ques, àrbitres,/ jutges, oficials i auxiliars, amb titulació esportiva, expedida en l’àmbit federatiu, titulació en període transitori o de titulació de règim especial que siguin residents a Calvià, amb data mínima a la d’expedició de la titulació sol·licitada, (es consideraran les titulacions obtingudes a partir de l’1 de juliol de 2020) que no hagi estat baixa i continuï amb la seva condició de resident en el moment de publicació d’aquestes bases.

Període de presentació de sol·licituds:

A partir del dimecres 11 d’octubre fins al pròxim 25 d’octubre (15 dies naturals)

Forma de presentació de les sol·licituds

1.- Per registre electrònic (Firma electrònica)

https://seuelectronica.calvia.com/opensiac/action/tramites?method=enter

2.- Presencial

Les sol·licituds es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament de Calvià:

Ajuntament de Calvià : C. Julià Bujosa Sans, Batle, 1 – 07184 Calvià

Per anar a lliurar la documentació a l’Ajuntament, en primer lloc, serà necessari fer una CITA PRÈVIA de Servei d’atenció a la ciutadania.

3.- Altres formes de presentació 

Així mateix, es poden presentar en els llocs establerts en el punt 4 de l’article 16 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • BASES DE LA CONVOCATÒRIA (BOIB)

  BASES CONVOCATORIA BOIB (CAT)
  BASES CONVOCATORIA BOIB (CAST)
 • SOL·LICITUD (WORD)

  SOL·LICITUD EN WORD
 • SOL·LICITUD (PDF)

  SOL·LICITUD EN PDF