CONVOCATÒRIA D’AJUDES ESPORTISTES INDIVIDUALS QUE HAGIN TRAMITAT ABONAMENT PISTA D’ATLETISME (FEDERATS/DES I INSCRITS/TES A CLUBS ESPORTIUS DE CALVIÀ)

El dia 18 de març de 2023 es van publicar al BOIB les bases de la convocatòria per a la concessió d’ajudes a esportistes individuals federats/des que hagin tramitat el carnet d’abonat/da per a l’accés a la Pista d’Atletisme de Magaluf – Calvià per a l’any 2023.

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Es convoquen ajudes dirigides als esportistes individuals federats/des en clubs esportius del Municipi (que figurin inscrits en el Registre d’Entitats Municipals de Calvià) que hagin tramitat el carnet d’abonat/da per a l’accés a la Pista d’Atletisme de Magaluf – Calvià, com a persones físiques, residents en el municipi de Calvià.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

https://drive.google.com/file/d/1lmuNf2UeuIn2rndn4B1zoQeezXMkDW1N/view?usp=share_link

2. BENEFICIARIS/ES I ÀMBIT DE SOL·LICITUD

Poden ser beneficiaris de les ajudes objecte d’aquesta convocatòria els esportistes que compleixin els següents requisits:
• Siguin majors de 18 anys, en la data de publicació d’aquesta convocatòria.
• Siguin residents a Calvià en data anterior a l’1 de setembre de 2022.
• Estiguin federats amb un club esportiu del Municipi (que figuri inscrit en el Registre d’Entitats Municipals de Calvià), i que el club estigui autoritzat per part de l’ICE i sigui entitat usuaria de la Pista d’Atletisme de Magaluf –  Calvià.
• Que hagin tramitat el carnet d’abonament federat per a l’accés a la Pista d’Atletisme de Magaluf – Calvià.
a) Els esportistes amb llicència federativa pertanyents a clubs esportius usuaris de la Pista d’Atletisme, a partir del 25 anys, seran considerats sènior.
b) Els esportistes amb llicència federativa pertanyents a clubs esportius usuaris de la Pista d’Atletisme, entre els 18 i els 25 anys, seran considerats juvenils.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per a presentar les sol·licituds, serà fins al 31 d’agost de 2023, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB, totes dues dates incloses.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

L’Institut Calvianer d’Esports facilita un model únic de sol·licitud per a aquesta convocatòria que es pot descarregar AQUÍ.

SOL·LICITUD PDF

SOL·LOCITUD WORD

Les sol·licituds han de dirigir-se a l’Alcalde-President del Ajuntament de Calvià i s’han de presentar: al Registre General del Ajuntament de Calvià : C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1 – 07184 Calvià o en les dependències i mitjans als quals es refereix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (seu electrònica de l’Ajuntament de Calvià)

RESOLUCIÓ DE DUBTES SOBRE LA CONVOCATÒRIA

Per a qualsevol informació o suport en la tramitació i seguiment de les sol·licituds, poden contactar amb l’ICE en horari de 9 a 15 h, en el 971 67 03 10 o enviar un correu a ice@calvia.com